NAHA - Norge 
Redaktør: Dina Tolfsby
 
Firmainfo
       


NAHA i Northfield


Norsk Utvandrermuseum

 
 
 
Norsk_amerikansk samling
Norsk-amerikansk historielag, NAHA-Norge
23. september 2014
Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og har stått for arrangementet av tolv seminarer innen norsk-amerikanske studier siden 1984. Hensikten med seminarene er å stimulere interessen for den norske utvandringen til Amerika og for norsk-amerikansk historie og kultur, videre å fremme forskning på dette feltet. De siste årene har det vært lagt større vekt på tverrfaglighet, og det faktum at forskning på norsk-amerikansk historie, kultur og etnisitet burde bli sett i forhold til andre etniske gruppers erfaringer.

Seminarene samler forskere både fra USA, Canada og Norge i tillegg til studenter og andre som er interessert i norsk-amerikanske studier. NAHA-Norge har hittil utgitt 14 bind i sin serie, som omfatter ti essaysamlinger og en bibliografi. De andre tre bøkene er blitt utgitt i samarbeid med andre forleggere. Medlemmene får tilsendt NAHA-Norges publikasjoner når de utkommer.

NAHA-Norge arrangerer også medlemsmøter de årene det ikke er seminar.

NAHA-Norge har nylig inngått en intensjonsavtale med moderorganisasjonen i USA som vil føre til noen endringer i forholdet mellom de to organisasjonene. Det tas sikte på å avholde en ekstraordinær generalforsamling våren 2015 for å behandle nødvendige vedtektsendringer. Livsvarige medlemmer av NAHA-USA vil beholde sine medlemsrettigheter der.

Alle interesserte inviteres til å bli medlem av den norske organisasjonen, og dermed støtte opp om arbeidet som gjøres for å fremme interessen for feltet på denne siden av Atlanteren.

Kontingent for 2014: kr. 250,-  betales til vår bankkonto: 0531.08.01811 (DnB)                                    

Ta gjerne kontakt med kassereren dersom du har spørsmål om medlemskap.

***************************************************************************  

Ellen Vollebæk, kasserer,  480 76 229
ev@rcn.no

Nils Olav Østremleder, 932 35 371
nils.o.ostrem@uis.no 

Arnstein Hjelde,  nestleder, 415 01 618
arnstein.hjelde@hiof.no

 
Nyheter


Norsk utvandringshistorie i tre bind
Første bind, Farvel Norge, drøfter bakgrunnen for utvandringen til Amerika
Annet bind, Drømmen om Amerika, omhandler historie om det norske Amerika (1825-1900)
Tredje bind vil behandle historien på 1900-tallet

Norsk-amerikanske aviser
Lovoll, Odd. Norwegian Newspapers in America: Connecting Norway and the New Land
Norsk oversettelse:
Norske aviser i Amerika
Boken inneholder liste over alle avisene sortert etter stat

Norsk-amerikanske kvinner
Norwegian-American Women: Migration, Communities, and Identities
Edited by Betty Bergland and Lori Ann Lahlum
Inneholder en bibliografi over litteratur (skjønn- og faglitt.) skrevet om og av norske kvinner


The tables of content of our essay collections and published books are listed under "Publikasjoner"